Uniek Assortiment Het beste vuurwerk van Hoogland Ruime voorraad Unieke artikelen De goedkoopste van Amersfoort

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Brundel Vuurwerk en Brundelvuurwerk.nl.nl, hierna te noemen Brundel Vuurwerk, deze zijn onderdeel van Primera Brundel.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brundel Vuurwerk zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.brundelvuurwerk.nl/algemene-voorwaarden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Brundel Vuurwerk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Brundel Vuurwerk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Brundel Vuurwerk zijn vrijblijvend en Brundel Vuurwerk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 346.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Brundel Vuurwerk. Brundel Vuurwerk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brundel Vuurwerk dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW. 
3.2 Betaling van de bestellingen via de Brundel Vuurwerk-webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL.
     Betaling van aankopen in de vestiging van Brundel Vuurwerk geschiedt per pin of contant.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Brundel Vuurwerk gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Brundel Vuurwerk.
3.5 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen kan bij een aantal artikelen in de Losse Verkoop sprake zijn van een afwijkende prijsstelling ten opzichte van de Voorverkoop actieprijzen.
 
Artikel 4. Levering
4.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging  van Brundel Vuurwerk. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Brundel Vuurwerk verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Brundel Vuurwerk geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Brundel Vuurwerk garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brundel Vuurwerk daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Hierbij dient het originele artikel of minstens foto's ervan te worden overhandigd.
7.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brundel Vuurwerk de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door andere artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na het afhalen bij Brundel Vuurwerk retour te brengen. Retourbehandeling wordt in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourbehandeling voor uw rekening komen.
 
Artikel 8. Bestellingen/Communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Brundel Vuurwerk, dan wel tussen Brundel Vuurwerk en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Brundel Vuurwerk, is Brundel Vuurwerk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brundel Vuurwerk.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Brundel Vuurwerk ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Brundel Vuurwerk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Brundel Vuurwerk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
10.1 Wanneer door Brundel Vuurwerk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Brundel Vuurwerk deze voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Brundel Vuurwerk in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Brundel Vuurwerk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Brundel Vuurwerk is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Brundel Vuurwerk is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Brundel Vuurwerk geleverde artikelen. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.
10.5 Indien gebruik wordt gemaakt van openingsaanbiedingen, weekaanbiedingen, black friday-aanbiedingen, kartonaanbiedingen, kortings-acties, etc. vervalt de ter beschikking stelling van gratis vuurwerk. Bestellingen plaatsen met toepassing van de gratis vuurwerk-actie kan ieder jaar vanaf begin november t/m 3e week december. Concrete data worden tijdig gecommuniceerd via deze website, social media en de Brundel Vuurwerk Nieuwsbrief.
10.6 De artikelen die als onderdeel van de gratis vuurwerk-actie door Brundel Vuurwerk ter beschikking worden gesteld zijn met zorg geselecteerd. De Brundel Vuurwerk website voegt het gratis vuurwerk automatisch toe aan de af te halen bestelling voor het afrekenen. Bestellers kunnen niet zelf het gratis vuurwerk selecteren. De volgende artikelen tellen niet mee voor gratis vuurwerk: Afgeprijsde artikelen, 1+1 acties, Kortingsprijzen.
10.7 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen is bij de Losse Verkoop géén sprake van gratis vuurwerk. De gratis vuurwerk-actie geldt dus enkel in de Voorverkoop periode met inachtneming van punt 10.5.
10.8 Bij een eventueel landelijk verbod op de verkoop en afsteken van Consumentenvuurwerk, bijvoorbeeld als het gevolg van een Corona-verbod, zal Brundel Vuurwerk binnen afzienbare tijd na de communicatie over dit verbod overgaan tot het cancellen van alle bestellingen en terugstorten van alle daarvoor ontvangen middelen. Uiteraard geldt dit enkel voor nog uit te leveren bestellingen in het jaar waarin het landelijke verbod van toepassing is.
10.9 Bij een "Lokaal Afsteekverbod zonder handhaving op oudjaarsavond tussen 18:00 en 02:00 uur " door de gemeente is de hiervoor genoemde bepaling niet van toepassing. Een "Lokaal Afsteekverbod zonder handhaving op oudjaarsavond tussen 18:00 en 02:00 uur " is dan ook geen rechtmatige reden voor het cancellen van een vuurwerkbestelling en het retour ontvangen van de daarvoor betaalde middelen. De levering van de artikelen zal conform bovenstaande voorwaarden op reguliere wijze plaatsvinden.
10.10 Volgens het vuurwerkbesluit mag op zondag geen Cat2 /F2 vuurwerk verkocht of afgehaald worden. Indien een losse verkoopdag op zondag zou vallen, wordt hierdoor de verkoop 1 dag naar voren geschoven zodat er altijd 3 losse verkoopdagen zijn. Cat1/F1 is Europees geregeld, dit mag 365 dagen per jaar verkocht worden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

KVK NR: 31012234 
BTW NR: NL0090 72 597 B01